Konflikt koučing

Čo je konflikt koučing?

Konflikt ako príležitosť pre učenie sa, zmenu a rozvoj.
Konflikt koučing je proces, počas ktorého sprevádzame jednotlivcov na individuálnych stretnutiach so zámerom zlepšiť ich kompetencie a spôsob, akým riešia konfliktné situácie vo vzťahoch. Je zameraný na dosiahnutie individuálnych cieľov klienta v oblasti porozumenia konfliktom, komunikačnej stratégie a komunikačných zručností. Dôraz kladieme na vyjasnenie vlastnej situácie klienta, zohľadnenie perspektívy druhej strany a pochopenie toho, čo iné je možné dosiahnuť v situáciách konfliktu.

Kde využiť konflikt koučing?

Prínosy využitia v osobnom a profesionálnom živote.
  • Príprava na mediáciu alebo iný proces riešenia sporu.
  • Zlepšenie porozumenia konfliktom a ich konštruktívne zvládanie vo vzťahoch.
  • Rozvoj kompetencií na podporu zmeny správania v situáciách s negatívnym dopadom na vzťah.
  • Zdokonalenie komunikačných zručností pre samostatné zvládnutie konkrétneho sporu.
  • Príprava na ťažký osobný rozhovor.

Konflikt koučing a mediácia

Pred začatím mediácie

Podporujeme klientov vo všetkých fázach mediačného procesu. Cieľom konflikt koučingu pred začatím mediácie je príprava klienta na efektívne zapojenie sa do procesu mediácie. K tomu prispieva vyjasnenie stanovísk a cieľov, ktoré chce klient dosiahnuť mediáciou. Dôležitou súčasťou je podpora klienta pri manažovaní emócií, ktoré môžu sťažiť konštruktívny dialóg.

Počas mediácie

Kouč nevstupuje do procesu mediácie v mene klienta. Medzi jednotlivými mediačnými stretnutiami pomáha klientovi s komunikačnou stratégiou a prístupom, ktorý podporuje hľadanie spoločného riešenia. Pomáha klientovi analyzovať jeho pohľad na konflikt, na vnímanie seba a druhej strany v rámci vzťahovej dynamiky. Úlohou kouča nie je nahradiť rolu mediátora, ktorý vedie proces mediácie a je nestranný voči obom stranám sporu.

Po skončení mediácie

Konflikt koučing po skončení mediácie je vhodná alternatíva pre tých, ktorí majú záujem pokračovať v rozvíjaní kvality nového vzťahu a komunikácie s druhou stranou. Je to možnosť, ako adresovať otvorené alebo neuspokojené záležitosti, ktoré vyvstali počas mediácie. Prispieva k posilneniu klientov tým, že umožňuje osvojiť si a prakticky vyskúšať nové komunikačné zručnosti pre zvládanie konfliktných situácií v budúcnosti.

Ako prebieha konflikt koučing

Viac

Často kladené otázky

Viac