Nenásilná komunikácia

Čo je nenásilná komunikácia?

Jazyk a spôsob myslenia, ktorý podporuje spojenie.
Je to metóda efektívnej komunikácie a súčasne ucelený životný prístup orientovaný na univerzálne ľudské potreby. Nenásilná komunikácia prepája poznatky o komunikácii a jazyku s múdrosťou kontemplatívnych tradícií, modernej neurovedy a psychológie.

Nenásilnú komunikáciu (Nonviolent Communication, NVC) vytvoril pôvodne americký psychológ Marshall B. Rosenberg v 60. rokoch 20. storočia, keď hľadal spôsob, ako podporiť prirodzené spojenie medzi ľuďmi a zostať v ňom zakotvený aj v situáciách konfliktu. Neskôr ju rozvinuli mnohí ďalší tréneri.

V čom je nenásilná komunikácia výnimočná?

Viac než len komunikačný proces
Jednoduchosť
Široké uplatnenie
Rozvíja súcit a vnútornú silu
Viac než len komunikačný proces

Nenásilná komunikácia je viac než len používanie konkrétnych komunikačných techník. Jej cieľom je vytvoriť takú kvalitu spojenia vo vzťahu so sebou a s druhými ľuďmi, ktorá umožňuje zohľadnenie potrieb všetkých zúčastnených. Pomocou Nenásilnej komunikácie pracujeme s poznaním toho, ako naše myslenie a jazyk formujú naše vzťahy a svet okolo nás.
Jednoduchosť

Základom pre rozvíjanie potrebných zručností je jednoduchý štruktúrovaný proces. V každej situácii si môžeme vybrať ako budeme reagovať. Prax Nenásilnej komunikácie nám ponúka tri základné možnosti. Prvá zahŕňa napojenie sa na seba a zachovanie duchaprítomnosti. Druhá a tretia možnosť sú voľbou medzi úprimným sebavyjadrením a empatickým počúvaním druhej osoby.

Široké uplatnenie

Nenásilná komunikácia má veľmi široké uplatnenie pri vytváraní rešpektujúcich rodinných a partnerských vzťahov. Uplatňuje sa pri riešení a prevencii konfliktných situácií. V pracovnom prostredí podporuje spoluprácu, kreativitu a pomáha transformovať konflikt na zdroj učenia sa. Je užitočným nástrojom na dosiahnutie spoločenskej zmeny.

Rozvíja súcit a vnútornú silu

Nenásilná komunikácia vychádza z toho, že všetci máme kapacitu pre vcítenie sa a využívanie vnútornej sily. To, čo nám často chýba je návod ako sa s touto kapacitou spojiť a využiť ju. Dôležitým predpokladom je, že všetci ľudia zdieľame rovnaké potreby. Ku konfliktu nedochádza na úrovni potrieb, ale na úrovni stratégií, ktoré volíme na naplnenie potrieb.

Kde pomáha nenásilná komunikácia?

Zlepšenie kvality osobných vzťahov
Ľudský prístup pri zvládaní konfliktov
Nástroj spolupráce a pozitívnej zmeny na pracovisku
Prispieva k zlepšeniu kvality osobných vzťahov
 
 • Prehlbuje spojenie vo vzťahu tým, že pracujeme s vedomým zámerom priniesť viac porozumenia a tento zámer prenášame do našich slov a reči nášho tela.
 • Vnáša do vzťahu empatické porozumenie, prítomnosť a reč pocitov a potrieb, aby sme boli schopní navzájom sa počuť v tom, na čom nám záleží.
 • Rozvíja hlbšie počúvanie a schopnosť vnímať za slovami blízkych ľudí ich pocity a potreby, čo nám umožňuje vidieť ich úplne novými očami.
 • Podporuje úprimnosť pri vyjadrovaní bez zraňovania, čím zvyšujeme pravdepodobnosť vypočutia vo vzťahu s druhými.
Prináša ľudský prístup pri zvládaní konfliktov
 
 • Ponúka slovnú zásobu pre efektívnejšie vyjadrenie vnútorného prežívania bez obviňovania druhých, čím prispieva k zmierneniu a prevencii konfliktov.
 • Rozvíjaním empatie k sebe nám pomáha zachovať duchaprítomnosť v konfliktných situáciách a reagovať tak konštruktívnejšie.
 • Porozumenie, že všetko čo robíme, je to najlepšie, čo v danej chvíli dokážeme v snahe naplniť svoje potreby prispieva k rýchlejšiemu odhaleniu príčin konfliktu.
 • Umožňuje rozpoznať naučené nefunkčné vzorce správania, oslobodiť sa od nich a reagovať viac v súlade s našimi vnútornými hodnotami.

Nástroj spolupráce a pozitívnej zmeny na pracovisku
 
 • Pomáha rozvíjať pracovnú kultúru založenú na jasnom a efektívnom vyjadrovaní, tímovej spolupráci a hľadaní kreatívnych riešení, ktoré zohľadňujú potreby všetkých.
 • Posilňuje schopnosť dávať a prijímať spätnú väzbu, ktorá spolu s umením empatického počúvania je zdrojom inšpirácie a učenia sa.
 • Podporuje lídrov a štýly riadenia založené na princípoch zdieľania moci a posilňovania tímov s cieľom maximalizovať ich potenciál.
 • Zjednodušuje rozhodovacie procesy v skupinách a hľadanie riešení pre náročné problémy pomocou unikátnej metodológie pod názvom Konvergentná facilitácia.
Chcete zlepšiť kvalitu osobných vzťahov, ľahšie zvládať konfliktné situácie alebo len efektívnejšie komunikovať? Nenásilná komunikácia môže pomôcť.
Mám záujem o tréning alebo konzultáciu