Čo môžem očakávať?

Úvodný kontakt

Mediátor počas úvodného telefonátu spoločne s vami posúdi, či sa jedná o prípad vhodný na mediáciu. Súčasťou tejto fázy je adresovanie nejasností a prípadných obáv. Po vzájomnej dohode vám mediátor môže asistovať v procese oslovenia a pozvania druhej strany na mediáciu. 
Na zvýšenie efektivity priebehu mediácie posielame účastníkom informačný leták, ktorého cieľom je podporiť zamyslenie sa nad tým, čo by ste chceli mediáciou dosiahnuť. 


Individuálne pred-mediačné stretnutie

Individuálne pred-mediačné stretnutie sa deje oddelene s každou stranou a trvá asi 60 minút. Stretnutie je príležitosťou objasniť si očakávania, ciele a zdieľať perspektívu na situáciu, ktorá vás privádza na mediáciu. V niektorých prípadoch sa táto fáza deje v úvodnej časti spoločného mediačného stretnutia.
V rámci prípravy na spoločné mediačné stretnutie ponúkame obom účastníkom sporu jednoduché odporúčania ako efektívne využiť proces mediácie. Pomáhame vidieť širšiu perspektívu a vzájomnú prepojenosť s druhými v situáciách konfliktu.


Spoločné mediačné stretnutie

Spoločné mediačné stretnutia trvajú približne 2 hod. Ich počet závisí od komplexnosti prípadu a ochoty strán spolupracovať pri hľadaní riešení. Na začiatku stretnutia s vami mediátor podpíše Dohodu o začatí mediácie. Najčastejším spôsobom ukončenia mediácie je písomná dohoda. 
Vedením procesu pomáhame stranám otvorene a konštruktívne komunikovať. Vytvárame priestor pre porozumenie a empatické vnímanie druhej strany. Podporujeme úprimné vyjadrenie bez zraňovania. Na záver asistujeme v procese spísania mediačnej dohody.

 

Podpora po skončení mediácie

Našim cieľom v hovor.me je nielen vyriešiť konflikt, ale hlavne posilniť jeho účastníkov. Po skončení mediácie ponúkame priestor na zmenu pomocou doplnkových služieb Konflikt koučingu a tréningových skupín zameraných na rozvoj zručností Nenásilnej komunikácie. Sú určené pre každého, kto má záujem pokračovať v rozvíjaní kvality vzťahu a komunikácie s druhou stranou.