Martin Biskupič
Mediátor, sprostredkovateľ kolektívnych sporov

Po skončení vysokoškolského štúdia v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som sa venoval najmä obchodnému a verejnému právu v pozícii firemného právnika, následne v pozícii vedúceho právneho oddelenia. Po absolvovaní odbornej prípravy v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v roku 2018 som prešiel na dráhu mediácie, o potenciáli ktorej som bol hlboko presvedčený. Som mediátorom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Svoju prax orientujem najmä na obchodné spory a kolektívne spory, pričom dôraz kladiem najmä na interdisciplinárnu spoluprácu s odborníkmi z ďalších odborov, ktorí majú v procese mediácie nezastupiteľnú úlohu.

V priebehu moje súkromnej mediačnej praxe sa mi pohľad na užitočnosť tohto typu mimosúdneho riešenia sporov značne prehĺbil. Preto som si svoju kvalifikáciu rozšíril o možnosť vykonávania funkcie sprostredkovateľa kolektívnych sporov v rámci kolektívneho vyjednávania medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi. Ako sprostredkovateľ som zapísaný v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2022.  

Popri svojej mediačnej pôsobím podľa potreby ako externý právny expert pre viaceré ministerstvá a verejnoprávne inštitúcie. Zároveň sa spolupodieľam ako lektor na odbornej príprave nových mediátorov v rámci programov organizovaných Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.